Održavanje asfaltnih i makadamskih nerazvrstanih cesta /putova/ na području Općine Plaški

Investitor:

OPĆINA PLAŠKI